Mimi Ni Muislamu

Aqiydah Tawhiyd

Kimetungwa Na Muhammad Ashraf Swalaah

 

Kimetarjumiwa Na ‘Abdallaah Mu’aawiyah ‘Abdur-Rahmaan

 

Kimepitiwa Na Dk. Khaalid Bakry ‘Abdul-Maqsuud

Na

Muhammad Baawazir

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Utangulizi umeandikwa na MaShaykh Wakubwa:

Shaykh Dk. Muhammad Ahmad Ismaa’iyl Al-Muqaddam

Shaykh Dk. Sa’iyd ‘Abdul-‘Adhwiym

Shaykh Dk. Yaasir Burhamiy

Shaykh Dk. Ahmad Fariyd

Kimechapishwa na kusambazwa na:

Al-Qimmah Publishing House Alexandria

Al-Iyman Publishing House Alexandria

 

Utangulizi wa Shaykh Mweledi Muhammad Ahmad Ismaa’iyl Al-Muqaddam

 

Shukrani zote ni za Allaah, Naye Anatosha, na amani ziwe juu ya waja Wake Aliowateua, na hususan mja Wake Aliyeteuliwa.

Wabaadu…

Katika risala hii nzuri, kuna jaribio la kukusanya vipande vidogo vidogo vya masuala ya kimsingi ya kiimani na kiakida. Masuala haya ameyafumbua ndugu yetu kipenzi Muhammad Ashraf Swalaah.

Namwomba Allaah Amlipe yale yote anayoyatamani, na Amrefushie umri wake uliobakia katika afya imara, na Aufikishe mwisho wake na hatima yake kwa wema.

Na sifa zote ni za Allaah Mola wa walimwengu.

Muhammad Ahmad Ismaa’iyl Al-Muqaddam

Utangulizi wa Shaykh Mweledi Sa’iyd ‘Abdul-Adhwiym

 

Kwa Jina la Allaah, Shukrani zote ni za Allaah, na Rehma na Amani ziwe juu ya Mtume wa Allaah, na Ahli zake, Maswahaba wake na waliomfuata.

Wabaadu…

Risala hii “Mimi ni Muislamu” imekusanya masuala mengi muhimu mno kwa ufupi na kwa mtindo wa kueleweka kirahisi. Risala hii ishachapishwa mara nyingi, na Allaah Amefaidisha kwayo manufaa makubwa. Risala hii mbali na kuafikiana kwake na Qur-aan na Sunnah, inakumbusha namna walivyokuwa watangu wema wa umma waliozungumza kwa nguvu na heshima ya Uislamu, kuokoka nafsi na radhi za Ar-Rahmaan, wakabarikiwa katika maneno yao. Maneno yao ni machache lakini maana zake ni kubwa na pana. Nayo hufika hadi ndani ya nafsi kupitia njia fupi na nyepesi zaidi.

Allaah Amwezeshe mwandishi wake, msomaji wake na msambazaji wake, na Awalipe thawabu tele.

Na mwisho wa du’aa yetu ni shukrani kwa Allaah Mola wa walimwengu.

Said ‘Abdul-‘Adhwiym

 

Utangulizi wa Shaykh Mweledi Yaasir Burhamiy

 

Shukrani zote ni za Allaah. Nashuhudia kwamba hapana mola isipokuwa Allaah, na kwamba Muhammad ni mja Wake na Mtume Wake (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).

Wabaadu…

Hakika Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amekwishabainisha uhakika wa Dini katika mazungumzo yake na Jibril kwa kueleza nini Uislamu, nini imani na nini ihsani. Akatujumuishia kwa kifupi yale ambayo Allaah Amemtuma kuja nayo, na ikawa ni wajibu kwa kila Muislamu ajifunze Dini aliyokuja nayo Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) mpaka aweze kuifanikisha imani, kuifanyia kazi na kuilingania ili azipate Radhi za Allaah na Pepo Yake, na apate nguvu na heshima duniani kwa kumtii Allaah Mtukufu.

Ndugu yetu mpenzi Dk. Muhammad Ashraf Swalaah amekusanya maneno mafupi ndani ya maelezo mepesi ya nguzo muhimu za imani.

Ninamwomba Allaah Amnufaishe kwa risala hii mwandishi wake, msomaji wake na msambazaji wake, na Aijaalie iwe ni kwa ajili Yake na sababu ya kuzipata Radhi Zake.

Yaasir Burhamiy

 

 

Utangulizi wa Shaykh Mweledi Ahmad Fariyd

 

Kwa Jina la Allaah, Shukrani zote ni za Allaah, na Rehma na Amani ziwe juu ya Mtume wa Allaah, na Ahli zake, Maswahaba wake na waliomfuata.

Wabaadu…

Risala hii “Mimi ni Muislamu” imetungwa na ndugu yetu kipenzi Muhammad Ashraf Swalaah akibainisha ndani yake misingi ya imani kati ya kumwamini Allaah Mtukufu, Malaika Wake, Vitabu Vyake, Mitume Wake, siku ya mwisho, na Qadar; kheri yake na shari yake.

Risala hii imewanufaisha wengi na bado wanaendelea kufaidika nayo. Nayo yastahiki kuwa hivyo kutokana na mtindo wake sahali na usafi wa roho ya mtunzi wake.

Namwomba Allaah Anufaishe kwayo manufaa jumuishi, na Amlipe mtunzi wake na msambazaji wake thawabu kubwa wakati wa kupita mbele ya Mola wa walimwengu. Na Allaah Ndiye Walii wa watu wema. Na Sifa zote njema ni za Allaah Mola wa walimwengu.

Ahmad Fariyd

 

Utangulizi wa Shaykh Mweledi Jaad ‘Abbaas

 

Nimekisoma kitabu hiki kidogo cha “Mimi ni Muislamu” kilichotungwa na Ustadh Muhammad Ashraf Swalaah. Nimekikuta kuwa kimeandikwa kwa mfumo mwepesi wa kueleweka barabara. Kimezungumzia Uislamu kwa ufupi, lakini faida zake ni kubwa, na wala hakijarefushwa au kugawanywa gawanywa. Kinamtosheleza mtu asihitajie vitabu vingi vilivyozungumzia mada hii. Nacho kina faida kwa watoto na vijana na wale wasio na muda wa kuvipitia vitabu vikubwa vya akida na adabu za Kiislamu.

Ninamwomba Allaah Amnufaishe kwacho mwenye kukisoma, na Amlipe mema aliyekitunga. Hakika Yeye ni Msimamizi wa hilona Mweza. Na Allaah Ndiye Mwenye Kuwezesha.

                                                             Jaad ‘Abbaas

Mwanachuoni wa Al-Azhar

                                                              22/11/2008

 

 

Mimi Ni Muislamu

 

 

(1) Kumwamini Allaah

Mimi ni Muislamu…

 • Ninamwamini Allaah Pekee Asiye na mshirika na hakuna mola mwingine isipokuwa Yeye, Hakuzaa wala Hakuzaliwa, na hakuna kamwe kifano chake.

 • Ameumba mbingu na ardhi, Naye Ndiye Anayezimiliki. Anayajua yaliyofichikana na yenye kuonekana. Yu Hai na Hafi, Anayasimamia mambo yote milele na Halali.

 • Ana Majina Mazuri Kabisa na Sifa za Juu. Kati yake ni Majina tisini na tisa, mwenye kuyajua na kuyadhibiti vyema na akamwomba Allaah Kwayo, ataingia peponi.

 • Kati yake ni Sifa za Upweke, kwani Yeye Subhaanahu wa Ta’alaa ni Mmoja wa Dhati, Sifa na Vitendo, Aliyepwekeka, Aliye Pekee, Mkusudiwa, Mmiliki wa ufalme.

 • Na Sifa za Utukufu, kwani Yeye ni Mwenye hekima, Mwenye habari ya kila jambo, Mwelekezaji wa manufaa, Haki, wa Mwanzo, wa Mwisho, wa Dhahiri, wa Siri, Mrithi, Mwenye Kubakia, Mkwasi, Mtakasifu, Mwenye Kushuhudia, Aliye Karibu, Mbora wa Kupangilia, Mwadilifu, Nuru ya mbingu na ardhi, Mwenye Utukufu na Ukarimu.

 • Na Sifa za Uadhama, kwani Yeye ni Mshindi Asiyeshindika, Mwenye Sifa zote Tukufu, Mwenye Uadhama, Mwenye Sifa za Utukuzo, Mwenye Kulazimisha, Mwenye Nguvu, Aliye Imara, Mteza nguvu, Mweza, Mwenye uwezo wa juu, Mwingi wa Kunusuru, Aliye Juu, Aliye Juu ya vyote.

 • Na Sifa za Uwezo, kwani Yeye ni Mwingi wa Ujuzi, Mwenye Kusikia, Mwenye kuona, Yu Hai, Mwenye Kukamata, Mwenye Kukunjua, Mwenye Kushusha, Mwenye Kupandisha, Mwenye Kutukuza, Mwenye Kudhalilisha, Mwenye Kutoa, Mwenye Kuzuia, Mwenye Kunufaisha, Mwenye Kudhuru, Mwenye Kuhuisha, Mwenye Kufisha, Mwenye Kutanguliza na Mwenye Kuchelewesha.

 • Na Sifa za Uumbaji, kwani Yeye ni Muumbaji, Msanifu wa Maumbile, Mtiaji Sura, Hakimpiti au Kumshinda kitu, Mbunifu, Mwenye Kuanzisha, Mwenye Kurejesha, Mwenye Kufufua, Mwenye Kukusanya, Mpaji Mkuu, Mfunguzi wa kila jambo, Mwingi wa Kuruzuku, Mwenye Kutajirisha, Mdhibiti wa idadi, Mwenye Kudhibiti mambo, Mwenye Kuhifadhi, Mlinzi na Muumbaji wa mbingu na ardhi bila ruwaza.

 • Sifa za Rehma, kwani Yeye ni Mwingi wa Rehma, Mwingi wa Kurehemu, Mwingi wa Huruma, Mwenye Kuneemesha neema nzuri, Mwingi wa Penzi, Mtenda Wema, Mwingi wa Kughufiria, Mwenye Kusamehe, Mwingi wa Kukubali toba, Mwenye Amani, Mtoaji amani na imani, Mpole, Mwenye Kulipa vyema, Mkarimu, Mwenye Kuneemesha, Mwingi wa Kutoa, Mwenye Kusaidia, Mwenye Kujibu, Mkunjufu, Mwingi wa subira, Mvumilivu kwa Waja Wake, Latifu, Wakili, Mwenye Kutoa Misaada, Mwenye Kuombwa msaada na Mwenye Kukubali toba.

 • Amemneemesha mwanadamu neema nyingi zisizo na hesabu. Na hakuna neema yoyote anayoneemeka nayo mja ila hutoka kwa Allaah Pekee, kwani Yeye Ndiye Aliyemuumba na Akampa uhai, Akamfanya asikie na aone, Akamkirimu, kisha Akamruzuku na Akamfanyia wema.

 • Kwa ajili hiyo, ni lazima mja amwabudu Allaah Peke Yake – nako ni kufuata amri Yake na kuacha makatazo Yake – kwa kuwa hastahiki yeyote kuabudiwa isipokuwa Allaah Peke Yake.

 • Vile vile, bila shaka Allaah Anazijua hali zote za mja kati ya utiifu na uasi. Hivyo basi, ni wajibu moyo wa mja ujae haiba kwa Allaah Mtukufu, utukuzo na mapenzi, na aone haya kumwasi na aachane na maasi, kwani Allaah Humwona wakati akiyafanya.

 • Anafurahi kwa amali zake njema zinazomkurubisha kwenye radhi za Muumbaji wake Subhaanahuu wa Taala. Hivyo huzidi kufanya amali hizo hadi kufikia ngazi ya ihsani, kwani imani huzidi kwa matendo mema na hupungua kwa maasi.

 • Asivutike kwenye matamanio, hawaa au bid’a, bali avutike kwa Allaah Pekee huku akifuata maamrisho ya Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam). Asitafute kwa amali yake starehe ndogo ya dunia bali atafute kwayo malipo toka kwa Allaah tu.

 • Aidha, hakika Allaah Ana huruma mno kwa mwanadamu kuliko huruma ya mama kwa mwanaye. Na rehma Yake imekienea kila kitu. Hivyo basi, ni wajibu kwa mja amwombe na anyenyekee Kwake katika haja zake za kidunia na za kiakhera, na wala asimwombe yeyote mwingine.

 • Kwa vile hakuna faida yoyote ya kumwomba asiye Allaah, kwa kuwa hamiliki uwezo ulio kamili isipokuwa Allaah, na hakuna asikiaye ya siri na minong’ono ila Allaah, na hakuna anayemiliki makadirio isipokuwa Allaah, basi kwa maana hiyo, hakuna wa kujibu dua isipokuwa Allaah.

 • Na kwa ajili hiyo, haijuzu kwa Muislamu kuliomba kaburi, au kumwomba aliyezikwa humo vyovyote awavyo, kwa kuwa yeye hamsikii. Na kama hamsikii, basi ni vipi atamjibu au kumnufaisha? Hakika Allaah Pekee Ndiye Mwenye Kunufaisha na Mwenye Kudhuru. Na kwa ajili hiyo, ni wajibu kwa Muislamu asijenge Msikiti juu ya makaburi, kwani Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amelikataza hilo.
 • Kadhalika, ni wajibu kwa mja alinganishe kati ya udhaifu wake na Nguvu za Allaah Mtukufu, na kati ya umasikini wake na Utajiri wa Allaah Mtukufu, na kati ya ujinga wake na Elimu ya Allaah Mtukufu, na kati ya unyonge wake na Utukufu wa Allaah Mtukufu.

 • Na ajue kwamba utukufu ni wa Allaah, Mtume Wake na Waumini.

 • Hivyo yampasa awe ni miongoni mwa Waumini hawa ambao hawatawakali isipokuwa kwa Allaah Pekee, wala hawaombi msaada isipokuwa kwa Allaah, wala hawaombi kinga na kujilinda isipokuwa kwa Allaah, wala hawaombi msaada wa dharura ila kwa Allaah, wala hawamwogopi isipokuwa Allaah, wala hawataraji isipokuwa kwa Allaah, wala hawamwombi isipokuwa Allaah, wala hawachinji isipokuwa kwa ajili ya Allaah, wala hawaweki nadhiri isipokuwa kwa ajili ya Allaah, wala hawaapi isipokuwa kwa Jina la Allaah, wala hawaweki talasimu na hirizi (amali), wala hawasadiki wasemayo makuhani, watabiri (wanajimu) na wachawi, na wala hawawaendei.

 • Na wao hawakosi rajua, na huwa na tahadhari ya mponyoko wa ndimi zao ili wasije kutelezea motoni. Hawasemi:”Amependa Allaah na amependa fulani”, “lau si Allaah na wewe”, “nimetawakali kwa Allaah na kwako”. Bali waseme: “Nimetawakali kwa Allaah Pekee”, “Amependa Allaah kisha amependa fulani”.

         Maneno haya humsawazisha Allaah na waja Wake,

         na ni katika shirki ndogo.

 • Na kama ilivyo wajibu kwetu kumwamini Allaah, ni wajibu wetu vile vile tuwakatae matwaghuti.

 • Na kigogo wa matwaghuti ni Shaytwaan na kila yule aliyeabudiwa badala ya Allaah naye akaridhia hilo.

 • Na kati ya matwaghuti hawa ni yule aliyetunga shari’ah zinazoharamisha Aliyoyahalalisha Allaah, au kuhalalisha Aliyoyaharamisha Allaah.

 • Aidha, twaghuti ni kila yule aliyelingania hilo, au akawaamuru watu hilo, au akahukumu kwa hilo, kwa vile ametaadi na akavuka mpaka wa kiumbe wa kusikia na kutii.

 • Basi Allaah Pekee Ndiye Aliyewaumba wanadamu, na Ndiye Anayejua yanayowafaa, na kwa hivyo, hakuna yeyote awezaye kuwapangia shari’ah isipokuwa Yeye tu.

(2) Kuwaamini Malaika

 • Ninaamini kuwepo Malaika ambao Allaah Amewaumba kutokana na nuru, na Akawafanya kuwa na mbawa mbili mbili, tatu tatu, na nne nne. Nao hawali, hawanywi, hawalali wala hawaoi. Amewaamuru kufanya kazi na kusimamia majukumu mbalimbali, nao hutekeleza hayo.

 • Malaika siku zote humtii Allaah bila kuchoka. Hawamwasi na humwogopa Mola wao toka juu yao. Kuna kati yao aliyesujudu toka siku Alipoziumba Allaah mbingu na ardhi hadi siku ya Qiyaamah. Na atakaponyanyua kichwa chake atasema: “Subhaanak! Hatujakuabudu ukweli wa kukuabudu”.

 • Wao ni waja wa Allaah na si wanawake, na wala si wasaidizi Wake, na wao watawaombea shifaa Waumini – kwa idhini ya Allaah – siku ya Qiyaamah.

Kati ya Malaika hawa, wapo:

 • Walinzi ambao huwalinda viumbe na madhara.

 • Watukufu waandishi ambao huandika matendo ya wanadamu, mema yao na mabaya yao.

 • Wenye kumsabihi Allaah. Hawa humsabihi Allaah mchana na usiku na hawachoki mpaka siku ya Qiyaamah.

 • Wenye kuvinjari ambao huhudhuria vikao vya dhikri, kisomo cha Qur-aan na vikao vya elimu.

 • Wabebaji ‘Arshi ambao idadi yao ni wanane. Ni viumbe wakubwa mno kati ya viumbe wa Allaah. Ndege huruka toka ncha ya sikio la mmoja wao hadi shingoni kwa muda wa miaka mia tano.

 • Malaika wa mauti anayezitoa roho za viumbe kwa Amri ya Allaah. Huyu ana wasaidizi wake.

 • Israfiyl atakayelipuliza baragumu, kisha viumbe vyote vitakufa kabla ya kutokea Qiyaamah. Kisha litapulizwa jingine, na hapo watasimama viumbe wakiangalia.

 • Miykaiyl anayesimamia jukumu la mvua.

 • Ridhwaan ambaye ni mlinzi wa Pepo. Yeye ana wasaidizi wake wamechangamka kuwahudumia Waumini Peponi.

 • Maalik ambaye ni mlinzi wa moto. Ana wasaidizi wake ambao viongozi wao ni kumi na tisa. Wana marungu ya chuma ya kuwaadhibu makafiri motoni – Allaah Atuepushe na hayo.

 • Mkuu wa Malaika ni Jibriyl aliyewakilishwa kupeleka wahyi kwa Manabii na Mitume.

 • Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) alimwona katika umbile lake. Kutokana na ukubwa wake, alizifunika peo za mbingu. Ana mbawa mia sita, naye ndiye aliyekikamata kijiji cha Lut kwa ncha ya ubawa wake, akakinyanyua hadi juu mbinguni, kisha akakipindua juu chini.

 • Kuna Malaika wengineo wengi zaidi ya hawa, na hakuna ajuaye askari wa Mola wako isipokuwa Yeye tu.

 • Malaika huwapenda Waumini ambao Allaah Huwapenda na huwaombea maghfira.

 • Malaika mbali na nguvu zao hizi hupigana pamoja na Waumini.

 

 

(3) Kuviamini Vitabu

 • Ninaviamini Vitabu vya Allaah Alivyoviteremsha kwa Mitume Wake, na kwamba katika asili ya kuteremshwa Kwake, ni Maneno ya Allaah Aliyowafunulia ili waifikishe shari’ah na Dini Yake. Vitabu vikubwa zaidi ni:

  1. Qur-aan Tukufu iliyoteremshwa kwa Mtume wetu Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).

  1. Injili iliyoteremshwa kwa ‘Iysa (‘Alayhis Salaam).

  1. Taurat iliyoteremshwa kwa Muusa (‘Alayhis Salaam).

  1. Zaburi iliyoteremshwa kwa Daawuud (‘Alayhis Salaam).

  1. Sahifa zilizoteremshwa kwa Ibraahiym (‘Alayhis Salaam).

 • Kati ya hivi, kuna vilivyopotolewa na kubadilishwa kabla ya kushuka Qur-aan.

 • Na Qur-aan ndiyo iliyo juu ya Vitabu hivi, na ndiyo yenye kuongoza shari’ah zote na hukumu zake, na yenye kuondosha yale yote yenye kwenda kinyume na hukumu zake baada tu ya kuteremka kwake.

 • Na kwamba Allaah Hatokubali siku ya Qiyaamah ila amali kupitia uongofu wa Qur-aan. Hatokubali amali kwa kufuata Vitabu vilivyotangulia baada ya kuteremka Qur-aan kwa Mtume Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).

 • Na kwamba Qur-aan ni Maneno ya Allaah ya miujiza. Maneno haya yana utukufu wake, na wala hayaingiliwi na batili kabla yake wala baada yake. Mwenye kuyasema, amesema kweli, na mwenye kuhukumia kwayo, amefanya uadilifu, na mwenye kuyafanyia kazi basi hakika ameongolewa katika njia iliyonyooka, mwenye kushikamana nayo amefuzu na kuokoka, na mwenye kuyakengeuka atakuwa ni katika wenye kuhiliki.

 • Ni kwamba watu wa Qur-aan, hao ndio watu wa Allaah waliokurubishwa Kwake, na kwamba mbora zaidi wa watu ni yule aliyejifundisha Qur-aan na akawafundisha watu, kwani Qur-aan hii itakuja siku ya Qiyaamah ikimwombea shifaa kila aliyeisoma, akaihifadhi na akaifanyia kazi, na itawaombea watu wake Pepo.

 • Qur-aan huzitwaharisha nyoyo kutokana na shubha na matamanio yanayozichafua, huzikurubisha kwa Muumbaji Wake Subhaanahuu wa Ta’alaa, na huzihimiza kufanya kazi ili kufuzu na kupata neema za kudumu milele.

 • Kati ya adabu za kusoma Qur-aan ni:

1.     Kuwa twahara na wudhuu.

2.     Kuelekea Qiblah.

3.     Kukaa kwa adabu na heshima.

4.     Kutoisoma kwa haraka.

5.     Kuwa na unyenyekevu.

6.     Kuonyesha huzuni kwa madhambi na kuvuka mipaka.

7.     Kulia kutokana na kumwogopa Allaah na Utukufu wa Maneno Yake.

8.     Kusoma kwa sauti nzuri.

9.     Kusoma kwa sauti ya chini ili kutowabughudhi wenye kuswali.

10.         Kuzingatia maana ya maneno.

11.         Kuhudhurisha moyo.

12.         Kutaamuli kwa kina Aayah za Allaah.

13.         Tuwe na yakini kuwa kusimamisha hukumu za Kitabu hiki kwa watu ni moja kati ya sababu za kumakinishwa katika ardhi na kuwashinda maadui.

Basi harakia ndugu yangu Muislamu kwenda kwa Mola wako, na kikamate Kitabu hiki kwa hima. Kuwa na shime asikutangulie yeyote kuelekea kwa Allaah, kwani Allaah Hufurahi zaidi kwa kurejea kwako Kwake kuliko wanavyofurahi watu kwa kurejea mtu wao aliyekuwa mbali.

 

 

(4) Kuwaamini Mitume

 • Ninawaamini Mitume wa Allaah. Hakika Allaah Aliwateua Mitume kati ya wanadamu, Akawafunulia Shari’ah Yake kwa njia ya wahyi, na Akawaamuru kuifikisha kwa watu, na kwamba mwenye kuwatii ataingia peponi, na mwenye kuwaasi ataingia motoni.

 • Kisha Akawatilia nguvu kwa miujiza yenye kuonyesha ukweli wao ili iwasaidie mbele ya wakadhibishaji, na ili iwe ni hoja kwao.

 • Na kwamba Mtume wa mwanzo ni Nuhu, na wa mwisho wao ni Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).

 • Na kuwa Mitume hawa ni watu; wanakula, wanakunywa, wanaoa, wanaugua na wanakufa. Wao ndio viumbe bora kabisa wa Allaah na wamehifadhiwa na maasi.

 • Mitume wa Allaah ni wengi. Allaah Amewataja baadhi yao katika Qur-aan. Nao ni Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), Ibrahim Khalili wa Ar-Rahmaan, Muusa aliyesemeshwa na Allaah, ‘Iysa Neno la Allaah na Nuuh. Hawa ndio Mitume wenye azma ya juu Rehma na Amani ziwe juu yao. Pia Ismaa’iyl, Is-haaq, Ya’aquub, Haaruun, Ayyuub, Yuunus, Sulaymaan, Daawuud, Yahya, Zakariya, Huud, Swaalih, Yuusuf, Shu’ayb, Ilyaas, Luut, Dhul-Kifl, Idriys, na wengi wengineo. Kati yao kuna Aliowahadithia Allaah katika Qur-aan na wengineo Hakuwahadithia.

 • Jambo la kwanza walilolilingania Mitume ni Tawhiyd, na jambo kubwa zaidi walilolikataza ni shirki, na wote wamekuja na Uislamu na wito wa Tawhiyd. Lakini shari’ah zao na mifumo ya kumwabudu Allaah Mtukufu ilitofautiana kutokana na kutofautiana zama zao na nchi zao.

 • Na kwamba Mitume walitoa bishara ya kuja kwa Nabii Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na wakawaamrisha kaumu zao kumwamini Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) atakapotumwa kwao.

 • Tofauti kati ya Rasuli (Mtume) na Nabii ni kuwa Rasuli ni yule aliyefunuliwa shari’ah mpya na akaamrishwa kuifikisha kwa watu. Ama Nabii, ni yule aliyetumwa ili kuithibitisha na kuipitisha shari’ah ya Rasuli aliyemtangulia.

 • Ninaamini kuwa mbora wa Mitume mbele ya Allaah ni Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) toka kwa mwana wa Ismaa’iyli bin Ibraahiym (‘Alayhimas Salaam). Allaah Amemtuma kwa watu wote, Akahitimisha Unabii kwa Unabii wake, na Utume kwa Utume wake.

 • Akamtilia nguvu kwa miujiza, Akamfanya bora kuliko Mitume wote. Pia Ameufanya Utume wake kuwa bora kuliko Utume wote uliotangulia, na shari’ah yake kuwa bora kuliko shari’ah zinginezo zilizopita, na Kitabu chake Qur-aan kuwa bora kuliko Vitabu vyote, na umati wake – Waislamu – kuwa bora kuliko uma nyinginezo.

 • Na Mola wake Akampa mambo ambayo Hakumpa yeyote katika Manabii waliomtangulia. Kati ya mambo hayo ni:

(1)            Al-Wasiylah: Nayo ndiyo daraja ya juu kabisa Peponi ambayo Allaah Amemwandalia Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).

(2)            Al-Kawthar: Nao ni mto Peponi wenye kupita chini ya ‘Arshi ya Ar-Rahmaan.

(3)            Al-Hawdh: Ni sehemu ambayo Waislamu peke yao ndio watakayokunywa siku ya Qiyaamah. Siku ambayo watu watapatwa na kiu kikali, na jasho litawafika hadi magotini, viunoni na mabegani – kila mmoja kwa mujibu wa amali yake – na Waislamu watakunywa hapo kwa vikombe atakavyowapa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) kwa mikono yake mitukufu. Baada ya hapo hawatapatwa na kiu milele.

(4)            Shafa’ah: Ni makamu ya kuhimidiwa siku ya Qiyaamah. Hapo Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ataomba shifaa kwa Allaah ili Waislamu waliofanya maasi watolewe motoni, na hatobakia ndani ya moto yeyote anayeshuhudia kwamba hapana Mola isipokuwa Allaah na Muhammad ni Mtume wa Allaah. Aliyefanya maasi hatosalia milele motoni, bali atatoka baada ya kutakaswa na maasi yake.

 • Aliyewaamini Manabii wote na wala hakumwamini Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), basi hatatoka motoni.

(5)            Na kwamba Allaah Amemnusuru na Akawanusuru askari wake na wafuasi wake hadi siku ya Qiyaamah kwa kuzagaza hofu ndani ya nyoyo za maadui umbali wa mwendo wa mwezi. Na hakuna Nabii yeyote aliyepewa hili kabla yake Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).

(6)            Na ardhi imefanywa kwake na Waislamu kuwa Msikiti (sehemu ya kuswalia) na twahara, na haikufanywa hivyo kwa Manabii waliomtangulia.

(7)            Na Allaah Amemtuma kwa watu na majini wote, lakini Mitume wengine wametumwa maalumu kwa watu wao tu.

(8)            Na kuwa yeye ndiye wa mwanzo kaburi lake kufunguka, na ndiye mwombezi wa kwanza, na ndiye wa kwanza kupewa shifaa, na ndiye wa kwanza kugonga mlango wa Pepo. Atakapougonga, mlinzi wa Pepo Ridhwaan atamuuliza: “Nani wewe?” Atajibu: “Muhammad”. Ridhwaan atamwambia: “Kwako nimeamrishwa nisimfungulie yeyote kabla yako”.

Na kati ya miujiza ya Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ni:

1.     Kupasuka mwezi.

2.     Alilirejesha jicho la Qataadah lilipopofuliwa siku ya Uhud, macho yake yakarudi yakawa mazima kabisa.

3.     Aliurejesha muundi wa Ibn Al-Hakam kama ulivyokuwa ulipovunjwa siku ya Vita vya Badr.

4.     Aliutaka mti utamke shahada, nao ukatamka shahada mbili mara tatu mbele ya kafiri, naye akasilimu.

5.     Kigogo cha mti alichokuwa akihutubia juu yake kililia wakati alipokiacha na hakikunyamaza mpaka alipoiweka mikono yake juu yake.

6.     Alikifanya chakula kidogo kuwa kingi baina ya mikono yake miwili, na wakaweza kula na kushiba zaidi ya watu 80 chakula cha kujaa viganja viwili.

7.     Aliyafanya maji kidogo kuwa mengi siku ya Hudaybiyah wakati jeshi lilipobakiwa na bakuli moja tu ya maji. Hapo Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) aliingiza mikono yake ndani, maji yakaanza kububujika kati ya vidole vyake kamachemchemu, wakanywa maji Waislamu wote na wakatawadhia maji hayo. Walikuwa kiasi cha watu 1400.

8.     Alipelekwa usiku hadi Msikiti wa Al-Aqswaa, na kisha alipandishwa hadi mbingu za juu na kukomea Sidrat Al-Muntahaa.

9.     Alielezea na kuhadithia habari za umma zilizotangulia na Manabii wao nailhali yeye hana kisomo; hajui kusoma wala kuandika. Pia alielezea matukio yatakayotokea siku za usoni kwa kufunguliwa Fursi naRome, kusambaratishwa ufalme wa Kisra aliyechanachana barua ya Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) aliyomtumia, pamoja na miujiza mingineyo mingi.

10.        Muujiza mkubwa zaidi wa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ni Qur-aan Tukufu. Ni muujiza utakaosalia hadi siku ya Qiyaamah.

11.        Kisha Allaah Ameunyanyua utajo wake, Akaliandamisha jina la Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na Jina Lake Subhaanahuu wa Ta’alaa, na Akaifanya shahada ya kuwa hapana mola isipokuwa Allaah na kwamba Muhammad ni Mtume wa Allaah kuwa ndio jambo la kwanza analoingia nalo mja katika Uislamu,na jambo la mwisho analotoka nalo duniani. Basi yeyote ambaye neno lake la mwisho litakuwa ni “Laa ilaaha illa Allaah”, ataingia peponi.

 • Ni wajibu wetu kwa upande wa Mtume wetu (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) tusilitangulize neno la kiumbe yeyote juu ya neno lake, au rai ya yeyote hata kama ana sauti kwa watu. Na ikiwa watu watakutangulia kuhamia kwake, basi hama wewe kwenda katika Sunnah yake katika kila jambo lako na wala usimfuate mwingine zaidi yake. Ni wajibu wetu tushikamane sote pembezoni mwa amri yake na tumtii, kwani mwenye kumtii Mtume, basi huwa amemtii Allaah.

 • Na tusimwiite ila kwa kusema Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam). Tusiseme (Muhammad) basi.

 • Tujipambe kwa adabu zake, na tumwige katika hali zake zote; kulala kwake, kula kwake, kutembea kwake, kuswali kwake, kufunga kwake, kutoa kwake sadaka, na jihadi yake.

 • Na tumpende zaidi kuliko nafsi zetu, wana wetu, wazazi wetu na watu wote.
 • Na tumpende kila yule anayempenda Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na kumfanya kiigizo chake, na tumchukie kila yule anayemchukia Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na wala hawajibiki na shari’ah yake.

 • Hivyo basi, ni lazima kwa Muislamu awapende Waumini, awanusuru, ajifananishe nao, ashughulikie mambo yao, asaidiane nao katika mambo ya kheri, na awafanye kuwa marafiki zake wa dhati.

 • Ni wajibu kwake awabughudhi makafiri na ukafiri wao, asiwatii, asiungane nao dhidi ya Waislamu, wala asisaidiane nao katika ubatilifu wao, na wala asishiriki katika sikukuu zao. Ni haramu kwake kuwadhulumu, na linalotakiwa ni kuwatendea haki.

 • Ni wajibu wetu tuwapende Mama wa Waumini; Wakeze Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), na tuwapende Maswahaba Wake (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), kwani wao ndio bora wa watu baada ya Manabii.

 • Pia ni wajibu wetu tuihuishe Sunnah yake Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam), tuidhihirishe shari’ah yake, na tubalighishe ulinganio wake kwa watu wote. Kisha tusubiri maudhi na kero zinazotupata katika kuyapigania hayo, kwani hayo hayaepukiki.

 • Kwa vile Mwenendo wa Allaah uliopita kwa viumbe Vyake unahukumia kuwa hakuna Nabii au walii yeyote aliyelingania haki hii ila alifanyiwa uadui na kuudhiwa.

 • Zindukana ndugu yangu Muislamu! Maudhi ya makafiri yasikufanye ukaiacha Dini yako. Kwani Mtume wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) aliudhiwa wakati Maswahaba walipokuwa wachache, nao pia waliudhiwa wakafanya subira.

 • Na wala usilegeze azma yako hata kama watakwambia kuwa unayoyazungumza ni upuuzi, una misimamo migumu, au umepitwa na wakati. Au wakisema: “ashachezewa akili huyo”. Kwani wewe una kiigizo chema kwa Mtume wa Allaah, yeye ashaambiwa mshairi na hata mwendawazimu.

 • Wala usisononeke ukiambiwa mpotevu mwenye siasa kali. Hii ndio tabia ya makafiri kwa Waumini.

 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

“Na wanapowaona, husema hakika hawa bila shaka ni wapotevu.” [Al-Mutwafifiyn: 32]

 • Ikiwa watu wako makundi mawili, je haikutoshi wewe kuwepo katika kundi aliloko Mtume wako Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam)?!

 • Achana nao hao mpaka ifike siku ambayo dhalimu ataviuma vidole vyake aseme: “Laiti mimi ningeliifuata njia pamoja na Mtume”.

 • Wala usibabaike au kuchanganyikiwa kamawatakwambia kuwa wewe ni gaidi au mwovu, kwani hayo ndio madai ya madhalimu dhidi ya Waumini duniani na akhera. Ni kuwa pale Malaika watakapowaongoza kwenda Jahannamu wakisunukia, wataangalia humo kisha waseme:

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ

 “Na watasema: Mbona hatuwaoni watu tuliokuwa tukiwazingatia kuwa ni katika waovu?”  [Swaad: 62]

 •  Na hapa, Waumini (ambao makafiri wamewaita kuwa ni waovu) watawaita toka kwenye magorofa ya juu kabisa ya Firdaws wakiwaambia:

أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا

“…Hakika sisi tumeyakuta Aliyotuahidi Mola wetu kuwa ni kweli” [Al-A’araaf: 44]

(5) Kuamini Siku Ya Mwisho

 • Ninaiamini siku ya mwisho, nayo ni siku ambayo dunia (nyumba ya amali) itamalizika, na akhera (nyumba ya malipo) itasimama, wema wakalipwa Pepo, na waovu wakalipwa moto.

 • Katika siku ya Qiyaamah, mizani itawekwa, na kila mja atapewa kitabu chake. Atakayepokea kitabu chake kwa mkono wake wa kuume, basi Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) atakuwa pamoja naye Peponi. Ama yule atakayepokea kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, basi atakuwa pamoja na Fir’awn – laana ziwe juu yake – motoni.

 • Swiraat itawekwa, atakayefanikiwa kuivuka basi atafikia Peponi. Ama ambaye kulabu zitamnyakua kutokana na amali zake mbovu, basi ataangukia motoni.

 • Siku ya Qiyaamah ina dalili, ina alama ndogo na ina alama kubwa.

 • Miongoni mwa alama ndogo ni kupotea uaminifu, kukithiri mauaji, madaraka kukamatwa kwa mabavu na mafasiki, na wasio na elimu kuzungumzia masuala muhimu.

 • Na miongoni mwa alama kubwa ni kuibuka Al-Mahdi, kusimama ukhalifa wongofu utakaokwenda juu ya misingi ya njia ya Utume kabla ya kutokea Qiyaamah, na kudhihiri masihi muongo.

 • Pia kuteremka Iysa (‘Alayhis Salaam) ili awaongoze Waislamu, apigane na makafiri, avunje vunje misalaba, aue nguruwe, na azikatae Dini zote nyingine ila Uislamu tu.

 • Basi haitobakia nyumba yoyote ya mjini au ya mashambani ila Allaah Ataiingiza Dini hii, kwa heshima ya mwenye nguvu, au kwa udhalili wa mnyonge.

 • Vile vile kutoka Yaajuuj na Maajuuj. Pia atatoka mnyama anayewasemesha watu, na jua litachomoza toka Magharibi, Qur-aan itaondoshwa na mambo mengineyo.

 • Basi yeyote atakayefanya amali ya uzito wa atomu ikiwa ni ya kheri au ni ya shari, ataiona siku ya Qiyaamah ndani ya kitabu chake.

 • Basi harakieni kwenye mambo ya kheri kabla haujamalizika muda wa kusajiliwa kwa kufa mja katika muda ambao haujui yeyote ila Allaah Pekee.

 • Wakamwosha jamaa zake, wakamkafini, wakamswalia, wakamzika. Kisha akajiwa na Malaika wawili; Munkar na Nakiyr, wakamkalisha kitako na kumwuuliza: “Nani Mola wako? Ni ipi Dini yako? Nani Nabii wako?”

 • Ikiwa atajibu kuwa: “Allaah ni Mola wangu, na Uislamu ndiyo Dini yangu, na Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ndiye Nabii wangu na Mtume wangu” – na Allaah Akamwezeshahilo – basi itafunguliwa katika kaburi lake harufu ya rayhaan hadi peponi, akaona mashukio yake huko, na makasri yake na ufalme wake. Hapo atashangilia kwa furaha kubwa, na kaburi lakelitapanuliwa upeo wa macho.

 • Na ikiwa ni katika makafiri, basi hatoweza kujibu chochote, kwani majibu wakati huo si kwa akili au werevu wa mtu.

 • Bali Allaah Huwathibitisha na kuwaimarisha watu wa imani wakati huo kwa yale waliyoyatanguliza kati ya amali njema zilizosimamia juu ya Tawhiyd, utekelezaji wa faradhi, kushiriki jihadi, kutenda mema, kuamrisha mema, kukataza mabaya, kutoa sadaka, kusoma Qur-aan, kufunga siku za joto kali, na kusimama kuswali muda mrefu usiku wa baridi kali.

 • Ama akiwa ni katika makafiri, basi kaburi lake humbana hadi mbavu zake zikaingiana katika mwili wake, na kaburi lake huwa ni shimo katika mashimo ya motoni kutokana na amali zake mbaya.

 • Basi jitahidi ndugu yangu Muislamu, kwani leo ni amali na hakuna hisabu, lakini kesho ni hisabu na hakuna amali.

 • Na siku hiyo, Waislamu watiifu wataingia Peponi peke yao, kwa vile Allaah Hatoikubali Dini yoyote siku ya Qiyaamah isipokuwa Uislamu.

 • Ndani ya Pepo kuna neema ambazo hakuna sikio lililowahi kuzisikia, wala jicho lililowahi kuziona, wala hata kuwaziwa katika akili ya mwanadamu. Neema zake zitasalia milele wala hazitomalizika, na waliomo humo hawatakufa milele. Neema kubwa zaidi ya zote humo, ni kuuangalia Uso wa Allaah Mola wa walimwengu wote.

 • Na waasi, waovu na makafiri wataingia motoni. Ndani ya moto, kuna adhabu Alizoziandaa Allaah kwa ajili ya makafiri. Ni adhabu zisizoweza kuvumilika, kwani hata milima mirefu thabiti haiwezi kuzivumilia adhabu hizi, na hao wataadhibiwa humo bila kupumzishwa.

 • Na humo, wafuasi wa matwaghuti wataomba adhabu iongezwe maradufu kwa wakubwa wao waliowapoteza. Na hapo Allaah Ataamuru adhabu iongezwe maradufu kwa wote.

 • Basi thibiti ndugu yangu Muislamu juu ya haki hii, wala usidanganyike kabisa kuona kuwa wavunjaji shari’ah ni wengi zaidi, kwani ikiwa wewe utawatii na ukawafuata wengi waliomo ardhini, basi watakupoteza wakutoe nje ya njia ya Allaah. Nawe pita pamoja na wenye kupita kuelekea kwa Allaah.

 • Kwani kundi katika umma wa Muhammad (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) litaendelea kuwa juu ya haki likiwa na nguvu, hawezi kuwadhuru yeyote aliyekwenda nao kinyume au aliyewasaliti mpaka siku ya Qiyaamah.

 • Basi ni mbinu zipi za kuzijua ngazi hizo za kupanda juu, na mbinu zipi za kuokoka na ngazi hizo za kuporomokea chini? Na ni mbinu zipi za kuwafikia waliotangulia wenye kukurubishwa, na kujiweka mbali na wapingaji wenye kuangamia? Bila shaka ni toba ya kweli ya kusahihisha na kurekebisha yaliyopita, na amali njema za kuweka sawa umri uliosalia, na kuweka nia ya kweli ya kunyooka na kutokengeuka.

 • Basi kuwa pamoja na watu kwa kiwiliwili chako, ukiuza, ukinunua, ukioa na ukiiamirisha ardhi kwa yale Aliyokuhalalishia Allaah.

 • Wala moyo wako usifungamane na kitu chochote cha kidunia, bali nenda na moyo wako pale ambapo unatakikana uwe, huko chini ya ‘Arshi ya Ar-Rahmaan, na sujudu kwa moyo wako sijdah ambayo utaendelea kuisujudu hadi siku ya Qiyaamah.

 

 

(6) Kuamini Qadhwaa Na Qadar

 • Nako ni kuamini kwamba Allaah Anayajua yote yaliyomo ulimwenguni, yote yanayofanyika na yatakayotokea hadi siku ya Qiyaamah. Hata chembe ndogo mno, Yeye Hakosi kuijua. Na kwamba Yeye Anavijua vitendo vya waja, riziki zao, muda wao wa kuishi, na nani kati yaoatakuwa wa peponi, na nani katiyao atakuwa wa motoni kabla Hajawaumba.

 • Na kwamba Allaah Ameyaandika makadirio haya katika Lawh Al-Mahfuudh kabla hata Hajaziumba mbingu na ardhi kwa miaka elfu hamsini, na kwamba Lawh Al-Mahfuudh hii hakuna Malaika wa karibu au hata Nabii aliyetumwa awezaye kuichungulia.

 • Hata kiinitete kinapokuwa ndani ya tumbo la uzazi la mama yake, Allaah Huwaamrisha Malaika waandike kama ni cha kike au kiume, waandike na riziki yake, amali yake, muda wake wa kuishi na hatima yake (ima peponi au motoni). Pia waandike mazuri na mabaya atakayokabiliana nayo.

 • Kisha unapoingia usiku wa cheo (Laylatul Qadr), huteremka makadirio ya mwaka mzima toka Lawh al Mahfuudh kati ya ajali za watu, riziki zao, nani kati yaoatahiji mwaka huo na mengineyo. Katika usiku huo, hukadiriwa mambo ya mwaka mzima.

 • Kisha huteremka makadirio ya kila siku kwa nyakati zake na watu wake, hapo Allaah Huwanyanyua watu na wengine Huwashusha.

 • Na tuamini kuwa Mapendeleo ya Allaah ndiyo yawayo, Alilolitaka huwa na Asilolitaka haliwi. Allaah Hana wa kumshinda, na Yeye Ndiye Mwenye kuzipindua nyoyo. Humwongoa Amtakaye kwa fadhila Zake na rehma Zake, na Humpoteza Amtakaye kwa Uadilifu Wake na Hekima Yake, kwani Yeye Ndiye Ajuaye zaidi nani anastahiki uongofu na nani anastahiki upotevu.

 • Na Allaah Haulizwi yale Ayafanyayo lakini watu huulizwa.

 • Na tuamini kuwa Allaah Amekiumba kila kitu, na hakuna chembe yoyote ndogo ulimwenguni isipokuwa Allaah Ameiumba na Akaumba kutikisika kwake na kutulia kwake.

 • Na kwamba Yeye Amewaumba waja na vitendo vyao, na kwamba Yeye Amewaumbia waja uwezo na mapendeleo yao ili wajichagulie wenyewe vitendo vyao.

 • Na kwamba Allaah Mtukufu Amewaamuru viumbe Wake wamtii, na Akawaahidi kuwapa Pepo Yake wakifanya hivyo, na Amewakataza kumwasi Yeye, na Akawapa onyo la kuwaingiza ndani ya moto Wake wakifanya hivyo, na wala Hakuwakalifisha kazi isipokuwa ile ambayo wanaweza kuifanya. Na hapo wakagawanyika makundi mawili: Waumini na makafiri; kwa hiariyao wenyewe, kwa mapendeleoyao wenyewe na kwa uwezo wao wenyewe, na yote hayo Allaah Amewaumbia.

 • Na kwamba thawabu na adhabu hutokana na kuifuata shari’ah, si kwa kutangulia Elimu ya Allaah kwao. Basi yeyote atakayefanya amali yoyote ya kheri ya uzito wa atomu, atalipwa kwayo. Na yeyote atakayefanya amali yoyote ya shari ya uzito wa atomu, basi ataadhibiwa kwayo.

 • Na kwamba kinachozingatiwa ni mwisho wa matendo, na kwamba kila mja ni mwenye kuendeshwa katika lile aliloumbiwa kati ya kufurahika Peponi au kupata shakawa motoni.

 • Na kwa ajili hiyo, ni wajibu kwa mja aogope mwisho mbaya, na aendelee daima kumwomba Allaah na amhitajie, Amhidi katika njia iliyonyooka, na adumu kumwomba Amsaidie katika kumtii, na ajilinde Kwake na maasia, kwa vile mja hana hila wala nguvu zozote za kuyafanya hayo ila kwa Uwezo wa Allaah.

 • Na kwamba Waumini Huridhia Qadhwaa ya Allaah na Qadar Yake; ya kheri yake na ya shari yake, katika misukosuko na katika furaha, na wana yakini kuwa hawezi yeyote kuwanufaisha isipokuwa kwa Qadar ya Allaah, na wala hawadhuru isipokuwa liwe lisha andikwa na Allaah.

 • Na mja hatopata utamu wa imani mpaka pale atakapojua kwamba lililompata lisingekuwa la kumkosa, na lililomkosa lisingekuwa la kumpata.

 • Na mwisho naomba nikisema: “Ninamhimidi Allaah, na ninamwomba Aniingize Peponi mimi na Waislamu wengine, na Anilinde na moto mimi na Waislamu wengine”. Aamiyn.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s